Program – program yang ditawarkan dibawah jabatan ini adalah berteraskan kepada kreativiti dan penciptaan yang baru atau penciptaan yang lama di olah menjadi baru berteraskan kepada inovasi dan teknologi terkini dengan bimbingan para pensyarah yang berpengalaman dan berdedikasi. Terdapat 2 program yang ditawarkan iaitu:

• Diploma Rekabentuk Grafik
• Diploma Teknologi Media Cetak


VISI
Untuk menghasilkan pekerja teknikal yang kreatif, inovatif, berwibawa dan berkebolehan untuk mengaplikasi, meneroka dan menerajui di dalam bidang teknologi.

MISI
Untuk menjadi sebuah jabatan yang dikenali dalam bidang Rekabentuk dan Komunikasi Visual

TUJUAN
Tujuan Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual ditubuhkan adalah untuk:
• Menghasilkan graduan yang kreatif, inovatif dan berdedikasi untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang rekabentuk.
• Graduan berkebolehan untuk menerima perubahan dalam pembangunan sosial,alam sekitar dan juga teknologi.
• Membangunkan graduan yang kreatif dan inovatif dalam bidang rekabentuk melalui teknik lukisan,rekabentuk dan susun aturrekaan.
• Melengkapkan graduan dengan kemahiran kepimpinan,keusahawanan dan komunikasi berkesan sebagai persediaan untuk ke pasaran global dalam bidang industri dan perniagaan.