Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) adalah jabatan akademik sokongan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) bagi kursus Matematik, Sains dan Komputer kepada pelajar di jabatan akademik induk. Selain daripada itu, JMSK juga turut menawarkan program pengajian Pra Diploma Sains.

VISI
Menjadi pusat kecemerlangan dalam melahirkan pelajar yang berpengetahuan di dalam bidang Matematik, Sains dan Komputer.

MISI
Melaksanakan proses PdP bagi kursus Matematik, Sains dan Komputer melalui kaedah yang sistematik dan efektif berpandukan kurikulum yang terkini serta relevan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai asas yang kukuh dalam bidang kejuruteraan dan teknologi maklumat.
.
OBJEKTIF
Berusaha memastikan:
a) Sekurang-kurangnya 80% pelajar lulus dan mencapai gred C ke atas bagi setiap kursus
b) Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) bagi setiap kursus mencapai sekurang-kurangnya 55% pelajar memperolehi markah melebihi 50% bagi setiap semester.